Tietosuojaseloste

Euroopan Unonin tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR) mukainen tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Kelaamo Koulukinoyhdistys – Skolbioföreningen
Lapinlahdenkatu 1, 00180 Helsinki

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Hanna Wahlman
Lapinlahdenkatu 1, 00180 Helsinki
hanna.wahlman (at) kelaamo.fi
Puhelin: +358 45 125 8045

3. Rekisterin nimi

Kelaamo-palvelun jäsen- ja käyttötietorekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on Kelaamo-elokuvasivuston ylläpito ja jäsenpalveluiden tarjoaminen. Henkilötietojen käyttötarkoituksena on Kelaamo elokuvayhteisön ylläpito; palvelun suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen eri tutkimusmenetelmin. Tietoja käytetään asiakastiedottamiseen. Tietoja käytetään myös mahdollisten väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen. Tietoja käytetään mainostuksen tehokkuuden analysointiin.

5. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään henkilö- ja yhteystietoja sekä muita käyttöön liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

 • nimi
 • ikä
 • sähköpostiosoite
 • paikkakunta tai kaupunki
 • sukupuoli
 • mahdollinen profiilikuva
 • palvelun käyttötiedot

Kelaamo-palvelu asentaa käyttäjän koneelle evästeitä, mutta tietoja käytetään vain määrittämään käyttäjän valintoja sivuston käytössä sekä havainnoimaan tämän sisäänkirjautuminen. Tietoja ei tallenneta istuntojen välillä eikä niitä käytetä seurantatarkoituksessa. Kelaamo ei tarkasta tietojen oikeellisuutta erikseen eikä vastaa niissä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista.

6. Tietolähteet

Rekisterin tietoja saadaan käyttäjältä itseltään joko suoraan tai evästeiden kautta tämän käyttäessä palvelua. Rekisteristä ilmenevät käyttäjän rekisteröityessään tai elokuvan ladatessaan antamat tiedot, vähintään sähköpostiosoite ja palvelun käyttötiedot. Palveluun rekisteröityvällä alle 16-vuotiaalla tulee olla huoltajan suostumus palvelun käyttöön.

7. Tietojen luovutus

Henkilötietoja voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille käyttöön liittyvien toimenpiteiden ja palveluiden toteuttamiseksi.

Henkilötietoja voidaan siirtää myös muille palveluntarjoajille järjestelmän toteuttamiseksi. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava taho voi siirtää henkilötietoja yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Kelaamo voi luovuttaa kolmansille osapuolille käyttäjiä koskevia tietoja, kuten statistiikkaa, joista yksittäinen käyttäjä ei ole tunnistettavissa.

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Poikkeuksena Kelaamo käyttää jäsentiedottamiseen MailChimp –uutiskirjepalvelua, jonka sähköpostirekisteri on sijoitettu MailChimp-palvelun palvelimelle EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tilaamalla uutiskirjeen tietojasi (nimi, sähköpostiosoite) voidaan siirtää, tallentaa ja käsitellä EU:n ja ETA:n ulkopuolella. Uutiskirje tilataan aina erikseen hyväksymällä, ja tilauksen voi perua milloin tahansa, jolloin tiedot poistuvat rekisteristä välittömästi.

8. Rekisterin suojaus

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään rekisterinpitäjän myöntämät henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja käyttöä valvotaan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattuja.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään palvelun toteuttamiseksi niin kauan kuin käyttäjä pysyy Kelaamo-palvelun rekisteröityneenä jäsenenä.

10. Henkilötietojen poistaminen

Käyttäjä voi poistaa oman profiilinsa itse, jolloin tiedot poistuvat järjestelmästä välittömästi. Jäsen voi myös pyytää tietojensa poistamista, jolloin asiakastiedot poistuvat rekisteristä kuukauden sisällä kirjallisen pyynnön vastaanottamisesta. Käyttötiedot poistuvat asiakkuussuhteen päättyessä heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeellista. Käyttötietoja ei voida enää yhdistää käyttäjään käyttäjän poistettua tietonsa rekisteristä.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Käyttäjällä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat yrityksen käsittelemät henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojensa poistamista;
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Yhdistyksen oikeutettu etu;
 • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot yritykselle, rekisterinpitäjä käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

12. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

13. Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen hanna.wahlman (at) kelaamo.fi.

14. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 22.4.2018.